PISEMNA ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

Ja, niżej podpisany(a)..........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)


zamieszkały(a) w ...............................................................................................................................................................
(adres zamieszkania - kod, miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania)


Identyfikujący się dowodem osobistym numer .................................... PESEL:.......................................................................

telefon kontaktowy: ..............................................

Wyrażam zgodę na uczestnictwo

.........................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia)

.........................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

Nr PESEL:....................................................

w organizowanym przez Live Nation Sp.z o.o. koncercie zespołu

..................................................................................., który odbędzie się dnia .......................................,

w ......................................................... .

Jednocześnie oświadczam, że:
- akceptuję regulamin koncertu, dostępny pod adresem: http://info.musicmarketing.pl/regulamin_LN.pdf..............................................
(miejscowość i data)

.............................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna)